Remover 100ml. Væsker
  Remover 100ml. Væsker
  Remover 100ml. Væsker
  Remover 100ml. Væsker

  Remover 100ml. m. duft Lugtfri for acetone

  OEM
  På lager
  49,00 kr.
  Inkl. moms

  Remover til gele negle polygel soak off 100ml.

  "LUGTFRI" - svag duft af parfume. Lugtfri for acetone.

  Velegnet til:

  • Opløsning og aftagning af pålimede tipper eller fullcover negle
  • Opløsning af Gellak neglelak
  • Fjernelse/aftagning af almindelig neglelak
  • Opløsning af gel produkter: Akrylgele, Buildergel, LiquidGel
  • Opløsning af Akryl

  Denne flaske er forsynet med praktisk doseringsindlæg. Hvis flasken ved et uheld vælter, sikrer denne også, at mængden der løber ud, minimeres mest muligt.

  sikkerhedssymboler

    Sikkerhed

  dansk webshop - sikker betaling

    Forsendelse

  hurtig levering valgfri leveringssted

    Returnering

  nem og enkel returnering

   

  Negle remover til fjernelse aftagning og opløsning af gellak og gele negle

  Gel remover til soak off negle produkter 100 ml. farvet med duft

  Remover til gel negle, gellak, shellac og andre gele produkter som polygel og buildergel.

  Denne remover til soak off gele negle produkter er "lugtfri". Den er tilsat duft, men du undgår den stærke skrappe damp af acetone. Remover væsken er også tilsat farve, så du har let ved at kende den fra ex. cleaner til negle, som du måske bruger i klar eller blå.

  Med remover kan du let opløse og fjerne gellak, shellac og gele negle hjemme.

  Brugsvejledning: Påfør Remover på nailpad/nailwipe. Læg på neglen. Pak ind med stanniol. Lad virke 10-20min. Skrab det porøse materiale væk. Gentag. Sørg for god ventilation.

  BEMÆRK: Geleprodukter og akryl er sværtopløselige. At opløse disse produkter tager lang tid. Slib/fil først alt det væk, du kan, uden at beskadige den naturlige negl.

  BEMÆRK: Hvis du vælger at opbevare remover i andre beholdere, pumpeflasker ell. skal du sikre dig, at de tåler acetone.

  Indholdsstoffer: Acetone. EINECS: 200-662-2 REACH: 01-2119471330-49-xxx CAS-No. 67-64-1

  P103 Læs etiketten før brug.

  P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

  H225 Meget brandfarlig væske og damp.

  H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

  H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

  EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

  P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

  P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

  P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelses kilder. Rygning forbudt.

  P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

  P261 Undgå indånding af pulver /røg /gas /tåge /damp /spray.

  P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

  P280 Bær beskyttelses handsker /beskyttelsestøj  /øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse.

  P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

  P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

  P501 Bortskaffelse: Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

  No reviews

  Kunder der købte denne vare købte også:

  12 andre varer i samme katagori:

  Produkt tilføjet ønskeliste
  Product added to compare.
  Vi anvender cookies. Ifølge GDPR lovgivningen oplyses og give samtykke til dette.
  Med "OK" bekræfter du, at du er informeret og indforstået med, at vi anvender cookies.